DOPRAVA ZADARMO už od 89

0907 200 868 Kamenná predajňa | Po - Pia: 09:00 - 16:30 ( 12:00 - 13:00 obed ), So: 09:00 - 12:00 Prinášme Vám na druhý breh rieky elementy inej kultúry! #trajektshop

Obchodné podmienky Trajekt shop

 

1. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji produktov prostredníctvom webovej stránky www.trajektshop.sk. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa podľa povahy kupujúceho riadi buď ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci používaním webovej stránky a uskutočnením nákupu prostredníctvom webovej stránky www.trajektshop.sk akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej existencie právneho vzťahu s predávajúcim. Účinné znenie VOP je k dispozícii na stránke www.trajektshop.sk.

 

2. Predávajúci

Miroslav Filičko ml., Mikločicová 905/5, 029 01 Námestovo,
IČO: 46093401, DIČ: 1076419344, IČ DPH: SK1076419344,
zapísaný v Živnostnenskom registri Okresný úrad Námestovo, č. živ. reg. 560-15841, deň vzniku oprávnenia: 1.4.2011,
je prevádzkovateľom internetovej stránky www.trajektshop.sk.

email: info@trajektshop.sk, tel.: 0907 200 868, 

(Prevádzka: TrajekT shop, OC Klinec, Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo),

Orgán dozoru, ktorému činnosť sprostredkovateľa podlieha, je 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/ 7632 130 (www.soi.sk).

 

3. Kupujúci

Kupujúci je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným nižšie o kúpu produktov prostredníctvom www.trajektshop.sk

 

4. Objednávka

Kupujúci sa musí pred nákupom produktov cez www.trajektshop.sk zaregistrovať ako zákazník. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, spôsob doručenia a spôsob platby za tovar. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty alebo za tovar výhradne na základe špeciálnej objednávky kupujúceho.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky objednávku kupujúceho buď potvrdiť alebo informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru.

Kupujúci môže objednávku zrušiť do momentu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky po momente potvrdenia objednávky je možné iba na základe dohody s predávajúcim. V prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na zrušení objednávky a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní po zrušení objednávky, pričom je oprávnený odpočítať si náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti so zrušením objednávky po jej potvrdení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.trajektshop.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v emaile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

 

5. Platba

Všetky uvedené ceny na stránke www.trajektshop.sk sú konečné a sú vyjadrené v mene euro. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

1. Platba online - platobnou kartou cez platobnú bránu Besteron alebo cez tlačidlá bánk. 

2. Dobierka - hotovosť - za svoj tovar zaplatíte HOTOVOSŤOU kurierovi pri prevzatí balíčka.

3. Dobierka - platba kartou - za svoj tovar zaplatíte KARTOU kurierovi pri prevzatí balíčka.

4. Prevod - platba prevodom vopred z účtu na účet alebo tiež osobným vkladom v akejkoľvek banke na náš účet. Po objednaní počkajte na mail "Čaká sa na úhradu" s informáciami k platbe: variabilný symbol, číslo účtu a následne prosíme o úhradu vašej objednávky. 

- číslo účtu IBAN: SK40 5600 0000 0041 0111 3002 ( Prima Banka )
- SWIFT/BC: KOMASK2X
- variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
- suma: celková cena Vašej objednávky

 

6. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

Ak nebude kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky.

Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho ( nie na dobierku ), kompletný, s 
kópiu faktúry alebo kópiu dokladu o kúpe a bez známok použitia. Tovar sa odporúča zaslať v pôvodnom obale.
Do vrátenej zásielky kupujúci pribalí riadne vyplnený 
Reklamačný formulár - stiahnuť tu. 
V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, opotrebovaný, predávajúci nie je povinný kupujúcemu kúpnu cenu za tovar vrátiť.


Peniaze za tovar budú vrátené na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy, kupujúcemu nebude vrátená finančná čiastka za vrátený tovar a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Náklady na dopravu tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci.

  1. Dodacie podmienky

Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 1 - 3 dní odo dňa potvrdenia objednávky v prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob platby v hotovosti pri doručení (na dobierku). Predávajúci doručuje objednaný tovar aj v závislosti od dostupnosti tovaru v internom sklade, prípadne na sklade dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť náklady na dopravu podľa aktuálneho cenníka.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán

- Predávajúci sa zaväzuje

- dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene

- adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v lehote uvedenej v bode „Dodacie podmienky“

- bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky objednávku buď potvrdiť alebo informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru

- vystaviť a odovzdať kupujúcemu faktúru, daňový doklad

 

- Kupujúci sa zaväzuje

- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu

 

- Predávajúci nenesie zodpovednosť

- za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

- poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 

  1. Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

  1. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.trajektshop.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácie môžete vybaviť:

- písomne zaslaním reklamačného formuláru spolu s tovarom

- informovať sa vopred telefonicky v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0907200868

Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu:

TrajekT shop, Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.

Spôsoby vybavenia reklamácie: oprava tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej priebehu i o výsledku vybavenia informuje kupujúceho osobne, mailom, telefonicky alebo písomne.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

· prirodzeným alebo nadmerným opotrebením

· znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

· používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

· vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

· pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

· mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Miroslav Filičko ml. - TrajekT shop je Slovenská obchodná inšpekcia  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
(Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/ 7632 130 (www.soi.sk) vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Alternatívne riešenie sporu by malo trvať najviac 90 dní. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Tieto VOP sú účinné od 30.06.2020